Polityka Prywatności/ Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Dokument powstał zgodnie z wymogami RODO.

Strony których dotyczy to: travellingsupporter.pl i travellingsupporter.com

Moja strona posiada certyfikat SSL. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione.

  1. Administrator

Administratorem strony jest Aleksandra Mierzwa, zamieszkała w Gdyni, autorka strony i bloga travellingsupporter.pl.

Jesli masz jakiekolwiek pytania odnośnie poltyki prywatności możesz skontaktować się ze mną pod adresem mailowym: kontakt@travellingsupporter.pl

2. Dane osobowe

Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Mogą być one przetwarzane jedynie przez podmioty, z których usług korzystam w celu realizacji usług, zamówień i realizacji działalności bloga:

  • Zenbox sp z.o.o – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i serwerze skrzynki pocztowej
  • MailerLite UAB, Litwa – w celu korzystania z serwisu mailingowego służącego do wysyłki newslettera
  • Calendly- w celu korzystania z kalendarza podczas umawiania sie na konsultację

W przypadku newslettera podanie danych jest dobrowolnie. Jeśli adres email nie zostanie podany, newsletter nie będzie mógł być wysyłany.

W przypadku kalendarza podanie danych jest dobrowolne. Jeśli adres email nie zostanie podany, nie będzie możliwe skorzystanie z szybkiego systemu rezerwacji terminu konsultacji.

W przypadku klientów lub potencjalnych klientów podanie danych jest dobrowolne. Jeśli dane (imię, nawisko, adres email, numer telefonu) nie zostaną podane nie będzie możliwe zawarcie umowy na usługę lub prowadzenie korespondencji.

W przypadku wysłania do mnie wiadomości email przekazujesz mi swoje dane, czyli adres nadawcy. Zainicjowanie kontaktu ze mną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych w celu obsługi Twojego zapytania.

3. Polityka plików cookie

Strona travellingsupporter.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. 

Użytkownicy strony mogą w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, aby za każdym razem informować o ich obecności bądż blokować ich automatyczną obsługę.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i optymalizacji korzystania ze strony.

Na stronie zaimplementowany jest kod Google Analytics. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies. Służą one do analizowania działań użytkowników strony.

Służą do przechowywania informacji o liczbie odwiedzających, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony.

Na stronie zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji serwisów społecznościowych, czyli udostępniania treści, komentowania oraz subskrypcja profilu. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

Na stronie zaimplementowany jest tzw. Piksel Facebooka, aby korzystać z narzędzia marketingowego Facebooka, w celu wyświetlania reklam. Wiąże się to z wykorzystaniem cookies Facebooka.

Na stronie w chwili obecnej nie są osadzane materiały z innych serwisów społecznościowych jak YouTube.

4. Prawa użytkownika strony

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRIVACY POLICY

The document describes the rules for the processing of personal data and cookies. The document was created in accordance with the requirements of the GDPR.

The websites concerned are: travellingsupporter.pl and travellingsupporter.com

My site has an SSL certificate. The data is collected with due diligence and properly protected.

1) Administrator

The website administrator is Aleksandra Mierzwa, residing in Gdynia, the author of the website and           blog travellingsupporter.pl.

If you have any questions about privacy polices, you can contact me at the following e-mail address:    kontakt@travellingsupporter.pl

2) Personal information

The data is not shared with third parties. They can be processed only by entities whose services I use to provide services, orders and the implementation of the blog’s activity:

• Zenbox sp z.o.o – to store personal data on the server and mailbox server

• MailerLite UAB, Lithuania – in order to use the mailing service used to send the newsletter

• Calendly- to use the calendar when making a consultation

In the case of a newsletter, providing data is voluntary. If the e-mail address is not provided, the newsletter will not be able to be sent.

In the case of a calendar, providing data is voluntary. If the e-mail address is not provided, it will not be possible to use the fast booking system for the consultation period.

In the case of clients or potential clients, providing data is voluntary. If the data (name, surname, email address, telephone number) will not be given, it will not be possible to conclude a service contract or correspondence.

If you send me an e-mail message, you give me your details, which is the address of the sender. Initiating contact with me is tantamount to consenting to the processing of data in order to service your inquiry.

3) Cookie policy

The website travellingsupporter.pl uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software.

Website users can change cookie settings at any time to be always informed about their presence or to block their automatic service.

Cookies are used to create statistics and to optimize the use of the website.

The code Google Analytics is implemented on the website. Google Analytics uses its own cookies. They are used to analyze the activities of website users.

They are used to store information about the number of visitors, how the user visited the site, time spent on the website, visited subpages.

The site provides the opportunity to use the functions of social networking services, that is sharing content, commenting and subscribing to the profile. The use of these functions involves the use of cookie files for social network administrators Facebook and Instagram.

The website implements the so-called Facebook Pixel to use the Facebook marketing tool to display ads. This involves the use of Facebook cookies.

The site is currently not embedding materials from other social sites like YouTube.

4) Rights of the page users

Every data subject has the right of access to data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to object, the right to lodge a complaint to the supervisory body.